ფართოზოლოვანი ინფრასტრუქტურის განვითარების სახელმწიფო პროგრამა
Log in Georgia

„Log-In Georgia “-ს პროექტის ფარგლებში ცხადდება ინტერესთა გამოხატვა

„Log-In Georgia “-ს პროექტის ფარგლებში, GIS ონლაინ პორტალის შემუშავების მიზნით, ოუფენ ნეტი იწვევს ინდივიდუალურ კონსულტანტებს ინტერესთა გამოხატვაზე.

საკომუნიკაციო კამპანიის შემუშავებისა და განხორციელების მიზნით, ცხადდება ინტერესთა მოწვევა

„Log-In Georgia “- ს პროექტის ფარგლებში, „საკომუნიკაციო კამპანიის შემუშავებისა და განხორციელების“ მიზნით, ოუფენ ნეტი იწვევს საკონსულტაციო კომპანიებს ინტერესთა გამოხატვაზე.

„Log-In Georgia“-ს პროექტის წლიური ფინანსური აუდიტის განხორციელების მიზნით, ცხადდება ინტერესთა მოწვევა

პროექტ „Log-In Georgia“-ს წლიური (გასული 2022 და მომდევნო 2023, 2024 და 2025 წლები) ფინანსური აუდიტის  განხორციელების მიზნით, ოუფენ ნეტი აუდიტორული კომპანიებისთვის აცხადებს  ინტერესთა მოწვევას.

ევროპის 2018 წლის ელექტრონული სოკომუნიკაციო კოდის განახლების მიზნით, ოუფენ ნეტი იწვევს დაინტერესებულ კონსულტანტებს ინტერესთა გამოხატვაზე

„Log-In Georgia “-ს პროექტის ფარგლებში ოუფენ ნეტი იწვევს საკონსულტაციო კომპანიებს ინტერესთა გამოხატვაზე, თემა -  „FOR   LEGAL UPDATES FOR APPROXIMATIONS GEORGIAN LEGISLATION TO THE DIRECTIVE (EU) 2018/1972 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL OF 11 DECEMBER 2018 ESTABLISHING THE EUROPEAN ELECTRONIC COMMUNICATIONS CODE“.

ოუფენ ნეტი იწვევს დაინტერესებულ კონსულტანტებს ინტერესთა გამოხატვაზე რადიომოწყობილობების ტექნიკური რეგულაციების დანერგვის ზეგავლენის ანალიზის ჩატარების ...

„Log-In Georgia “-ს პროექტის ფარგლებში,  ოუფენ ნეტი იწვევს საკონსულტაციო კომპანიებს ინტერესთა გამოხატვაზე „FOR CAPACITY BUILDING ON IMPLEMENTATION OF THE “TECHNICAL REGULATION ON RADIO EQUIPMENT“-ის  მიზნით.