საქართველოში ფართოზოლოვანი, ოპტიკურ-ბოჭკოვანი ინფრასტრუქტურის განვითარების სახელმწიფო პროგრამა
საკანონმდებლო ბაზა
PrintPDF

საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2019 წლის 31 დეკემბრის ბრძანება #487  "საჯარო რეესტრის შესახებ" ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4764812?publication=1

 

 

"საქართველოში ფართოზოლოვანი ინფრასტრუქტურის განვითარების სახელმწიფო პროგრამით განსაზღვრული ფართოზოლოვანი ინფრასტრუქტურის მშენებლობის კომპონენტის შეუფერხებლად განხორციელების მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების თაობაზე" საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 17 აპრილის № 806 განკარგულება 

განკარგულება # 806

 

 

 

„საქართველოში ფართოზოლოვანი ინფრასტრუქტურის განვითარების სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 28 ივლისის №375 დადგენილება  https://matsne.gov.ge/ka/document/view/3355632