საქართველოში ფართოზოლოვანი, ოპტიკურ-ბოჭკოვანი ინფრასტრუქტურის განვითარების სახელმწიფო პროგრამა
ოუფენ ნეტი
PrintPDF

საქართველოში ფართოზოლოვანი, ოპტიკურ-ბოჭკოვანი  ინფრასტრუქტურის განვითარების სახელმწიფო პროგრამის განხორციელების მიზნით, ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს "ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტომ",  2015 წლის 21 ივლისს ა(ა)იპ „ოუფენ ნეტი“დააფუძნა.

„ოუფენ ნეტი“ საქმიანობას ახორციელებს 2016 წლის 28 ივლისს მთავრობის მიერ დამტკიცებული #375 დადგენილების შესაბამისად. იხ.ბმული https://matsne.gov.ge/ka/document/view/3355632

„ოუფენ ნეტის“ საქმიანობის ძირითადი მიმართულებები:

  • "ოუფენ ნეტის" მიერ კერძო სექტორისთვის ხელშეწყობა ფართოზოლოვანი ინფრასტრუქტურის გასავითარებლად  (ფინანსური ხელშეწყობის კომპონენტი)
  • "ოუფენ ნეტის" მიერ ფართოზოლოვანი, ოპტიკურ-ბოჭკოვანი ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და ოპერირება

პროგრამის მიზანი: მაღალსიჩქარიან ინტერნეტთან წვდომის ხელშეწყობა მთელი საქართველოს მასშტაბით.

ფართოზოლოვანი ინფრასტრუქტურის განვითარება საშუალებას იძლევა ქვეყანა სრულყოფილად დაიფაროს ოპტიკური მაგისტრალებით, რათა ხელი შეეწყოს ადგილობრივი ოპერატორების მიერ საცალო ქსელის განვითარებას და ინტერნეტის აბონენტებამდე მიყვანას. შედეგად, მოსახლეობისთვის ხელმისაწვდომი გახდება ისეთი პროგრამები და სერვისები, როგორებიცაა: ელექტრონული ჯანდაცვა, ელექტრონული განათლება, ელექტრონული მმართველობა, კომერცია და სხვა თანამედროვე სერვისები - ნებისმიერ დასახლებულ პუნქტში, სადაც აქამდე მსგავსი მომსახურება არ ყოფილა.

აღნიშნული პროგრამით და საქართველოს მთავრობის მიერ დაგეგმილი სხვა ღონისძიებებით განსაზღვრულია, რომ საქართველოს მოსახლეობის 97%-ისთვის 2025 წლისთვის ხელმისაწვდომი იქნება არანაკლებ 30 მბტ/წმ სიჩქარის ინტერნეტი.

პროგრამის კოორდინატორი - საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო.

დაფინანსების წყარო - საერთაშორისო საქველმოქმედო ფონდი „ქართუ“.