საქართველოში ფართოზოლოვანი, ოპტიკურ-ბოჭკოვანი ინფრასტრუქტურის განვითარების სახელმწიფო პროგრამა
Log in Georgia

''LOG IN GEORGIA'' -ს პროექტის ფარგლებში გარემოსდაცვითი და სოციალური საკითხების ჩარჩოდოკუმენტები მომზადდა

"Log in Georgia" -ს პროექტის მოსამზადებელ ეტაპზე შემუშავდა გარემოსდაცვითი და სოციალური საკითხების ჩარჩოდოკუმენტები, რომლებიც აღწერს პროექტის ზემოქმედებას ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე და მასთან დაკავშირებულ ასპექტებს.

მსოფლიო ბანკი საყოველთაო ინტერნეტიზაციის სახელმწიფო პროგრამაში ერთვება

მსოფლიო ბანკი მხარს უჭერს საქართველოს ფართოზოლოვანი ქსელების განვითარების 2020-2025 წლების ეროვნულ სტრატეგიას და მისი განხორციელების სამოქმედო გეგმას. ამ მიზნით, მსოფლიო ბანკმა, საქართველოს მთავრობასთან თანამშრომლობით, შეიმუშავა პროექტი "Log in Georgia",