საქართველოში ფართოზოლოვანი, ოპტიკურ-ბოჭკოვანი ინფრასტრუქტურის განვითარების სახელმწიფო პროგრამა
პროგრამის განხორციელების ეტაპები
PrintPDF

საქართველოში ფართოზოლოვანი, ოპტიკურ-ბოჭკოვანი ინფრასტრუქტურის განვითარების სახელმწიფო პროგრამა 2016 წლის 28 ივლისის მთავრობის #375 დადგენილების შესაბამისად ხორციელდება. 

პროგრამით გათვალისწინებული  პირველი  ეტაპი - ფინანსური ხელშეწყობის კომპონენტი დასრულებულია. ამჟამად მიმდინარეობს მეორე, ანუ  ქსელის მშენებლობის  კომპონენტზე მუშაობა.

ფინანსური ხელშეწყობის კომპონენტის ფარგლებში დადგინდა სამიზნე გეოგრაფიული არეალი, ანუ პირველი ეტაპი ემსახურებოდა ე.წ. თეთრი ზონების  გამოვლენას და ამავდროულად, ითვალისწინებდა კომერციული ოპერატორებისთვის ინვესტიციების განხორციელების ხელშეწყობას. შემუშავდა  ფინანსურ რესურსებზე წვდომის მექანიზმები და კომერციულ ოპერატორებს შესაძლებლობა მიეცათ,  ნებისმიერ დასახლებულ პუნქტში განეხორციელებინათ ფართოზოლოვანი, ოპტიკურ-ბოჭკოვანი ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და სამმხრივი ხელშეკრულების ფარგლებში ესარგებლათ თანადაფინანსებით.

სახელმწიფო პროგრამის მეორე კომპონენტი - ფართოზოლოვანი ინფრასრტუქტურის მშენებლობა განხორციელდება კომერციული ოპერატორების მიერ მოწოდებული მონაცემების თანახმად იმ დასახლებულ პუნქტში, სადაც კერძო ოპერატორი არ ოპერირებს უწყვეტი მაგისტრალური ოპტიკური ინფრასტრუქტურით ან არ აპირებს ასეთის მშენებლობას  უახლოესი 3 წლის განმავლობაში.