საქართველოში ფართოზოლოვანი, ოპტიკურ-ბოჭკოვანი ინფრასტრუქტურის განვითარების სახელმწიფო პროგრამა
საკონკურსო საბჭო
PrintPDF

 

საკონკურსო საბჭო  შექმნილია „საქართველოში ფართოზოლოვანი ინფრასტრუქტურის განვითარების სახელმწიფო  პროგრამის“ მე-7 მუხლის შესაბამისად.

საკონკურსო საბჭოს შემადგენლობა:

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი - საბჭოს თავმჯდომარე;

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის  თავმჯდომარე - საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე;

საქართველოს განათლების და მეცნიერების მინისტრის მოადგილე - საბჭოს წევრი;

საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრის მოადგილე - საბჭოს წევრი;

საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრის მოადგილე - საბჭოს წევრი;

საქართველოს იუსტიციის მინისტრის მოადგილე - საბჭოს წევრი;

საქართველოს ფინანსთა მინისტრის მოადგილე - საბჭოს წევრი;

საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე - საბჭოს წევრი;

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილე - საბჭოს წევრი;

საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სათათბირო ორგანოს - ეკონომიკური საბჭოს მდივნის წარმომადგენელი - საბჭოს წევრი;

სსიპ  საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტოს თავმჯდომარე - საბჭოს წევრი;

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს კავშირგაბმულობის, საინფორმაციო და თანამედროვე ტექნოლოგიების დეპარტამენტის უფროსი - საბჭოს წევრი;

ოუფენ ნეტის დირექტორი - საბჭოს წევრი.

საკონკურსო საბჭოს თავმჯდომარე ხელმძღვანელობს საკონკურსო საბჭოს საქმიანობას; იწვევს და წარმართავს საკონკურსო საბჭოს სხდომებს.